Informační deska

Zápis ze schůze SVJ 8.12.2021

Datum události: 

09.12.2021

Společenství vlastníků Hvězdná, se sídlem Liberec 5, Hvězdná 490/19, PSČ 460 01
IČO 11724650

Zápis z členské schůze Společenství vlastníků Hvězdná 489/17 a 490/19.

Dne 8.prosince 2021 se konala od 19,00 hod. členská schůze Společenství vlastníků Hvězdná 489/17 a 490/19, na které bylo přítomno 41 členů Společenství, což je více jak 2/3 členů, čímž byla schůze schopná usnášení.
Po zahájení schůze předsedou panem Pavlem Šípkem, byl navržen
a schválen 40 hlasy přítomných členů, jeden se zdržel hlasování do funkce předsedajícího schůze pan Pavel Šípek.
Na pořadu jednání byly tyto body jednání
1. Volba zapisovatele - navržen a zvolen všemi přítomnými tj. 40 hlasy pan Pavel Šípek, jeden se zdržel hlasování.
Volba ověřovatelů zápisu – navrženi pan Ragin a pan Mgr.Malinovský – oba byli zvoleni 40 hlasy, jeden se vždy zdržel hlasování.
2. Předseda Pavel Šípek přednesl zprávu o činnosti Společenství vlastníků Hvězdná za období od poslední členské schůze v roce 2021.
3. Pro platby podle evidenčních listu uživatelů bytů bylo zřízeno nové bankovní konto pro Společenství vlastníků Hvězdná 489/17 a 490/19 u FIO banky . Číslo účtu pro tyto platby je 260 207 66 77/2010 . Od ledna 2022 posílat platby na tento účet ! Zrušit trvalé příkazy pro platby na Bytové družstvo Hvězdná , s poslední platbou za měsíc prosinec 2021!
4. Členové byli upozorněni na povinnost udělat daňové přiznání pro daň z nemovitosti do konce ledna 2022 , daň z nemovitosti od roku 2022 si platí každý majitel bytu!
5. Členům bylo připomenuto, že někteří dosud neodevzdali dotazník pro majitele bytů!
6. Poslední převod bytu do vlastnictví byl uskutečněn koncem listopadu 2021. Takže posledních 38 majitelů bytů by mělo vstoupit do Společenství vlastníků Hvězdná 489/17
a 490/19 , s přijetím souhlasili všichni přítomní , hlasovalo 41 hlasů pro !
7. Schůze z důvodu likvidace BD Hvězdná proběhne pro Coronavirus až v roce 2022. ..
8. Převod všech smluv z BD Hvězdná na Společenství vlastníků s ukončením pro BD k 31.12.2021 a s platností od 1.1.2022 na Společenství.
9. Předání čipů ke dveřím podle objednávek členů.
10.. Diskuze:

Členská schůze byla ukončena ve 20,00 hod.

………………………………………… ………………………………………
ověřovatel ověřovatel
pan Mgr. Jiří Malinovský pan Miroslav Ragin

………………………………………
zapisovatel
pan Pavel Šípek

V Liberci dne 9. prosince 2021

Příloha: 

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687