Informační deska

Zápis z výroční členské schůze 15.6.2020

Bytové družstvo Hvězdná, se sídlem Liberec 5, Hvězdná 490/19, PSČ 460 01
IČO 25416049

Zápis z Výroční členské schůze Bytového družstva Hvězdná.

Dne 15.črvna 2020 se konala od 19,00 hod. výroční členská schůze bytového družstva Hvězdná, na které bylo přítomno 36 členů družstva, což je více jak 2/3 členů družstva, čímž byla schůze schopná usnášení.

Po zahájení schůze předsedou představenstva panem Pavlem Šípkem, byl navržen
a schválen 35 hlasy přítomných členů, jeden se zdržel hlasování do funkce předsedajícího schůze pan Václav Š í r . Na pořadu jednání byly tyto body jednání:

1. Volba zapisovatele - navržen a zvolen všemi přítomnými tj. 35 hlasy pan Pavel Šípek, jeden se zdržel hlasování.
Volba ověřovatelů zápisu – navrženi pan Ragin a pan Novotný – oba byli zvoleni 36 hlasy, jeden se vždy zdržel hlasování.

2. Předseda představenstva Pavel Šípek přednesl zprávu o činnosti Bytového družstva Hvězdná za období od poslední výroční členské schůze v roce 2019.

3. Zpráva revizní komise o hospodaření družstva za rok 2019 byla přednesena panem
Mgr. Jiřím Malinovským, byla přijata všemi přítomnými bez připomínek.

4. Přednesen návrh na schválení účetní uzávěrky za rok 2019 a daňového přiznání za tento
rok
Zisk 45 000,- Kč - 19% - 8 550,- Kč - daň
10% - 3 645,- Kč - nedělitelný fond dle stanov
71 % - 32 805,- Kč - rezervní fond
Tento návrh byl přijat všemi přítomnými tj. 36 hlasy

5. Schválení rozúčtování pojištění domu a daně z nemovitosti do vyúčtování služeb za rok 2019. – odsouhlaseno všemi 36 hlasy..

7. Diskuze:
a.) úklid ve sklepích
b.) pokácení modřínu u domu 489/17
c.) předseda přednesl návrh na zjištění zájmu členu družstva na převedení družstevních bytu do vlastnictví. Rozešle dotazník s dotazem mám zájem – nemám zájem, po vyhodnocení zájmu většiny členů družstva, tj. 32 členů se rozhodne o převodu nebo ne. Celý průzkum bude brán jako korespondenční hlasování – bylo odsouhlaseno hlasováním – všech 36 přítomných bylo pro, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti!

Výroční členská schůze byla ukončena ve 20,00 hod.

………………………………………… ………………………………………
ověřovatel ověřovatel
pan Tomáš Novotný pan Miroslav Ragin

………………………………………
zapisovatel
pan Pavel Šípek

V Liberci dne 15. června 2020

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687