Informační deska

Zápis z výroční členské schůze 21.5.2018.

Datum události: 

21.05.2018

Bytové družstvo Hvězdná, se sídlem Liberec 5, Hvězdná 490/19, PSČ 460 01
IČO 25416049

Zápis z Výroční členské schůze Bytového družstva Hvězdná.

Dne 21.května 2018 se konala od 19,00 hod. výroční členská schůze bytového družstva Hvězdná, na které bylo přítomno 35 členů družstva, což je více jak 2/3 členů družstva, čímž byla schůze schopná usnášení.
Po zahájení schůze předsedou představenstva panem Pavlem Šípkem, byl navržen a schválen 34 hlasy přítomných členů, jeden se zdržel hlasování, do funkce předsedajícího schůze pan Mgr. Vladimír Podzimek. Na pořadu jednání byly tyto body jednání:

1. Volba zapisovatele - navržen a zvolen všemi přítomnými tj. 34 hlasy pan Pavel Šípek, jeden se zdržel hlasování.
Volba ověřovatelů zápisu – navrženi pan Ragin a pan Novotný – oba byli zvoleni 34 hlasy, jeden se vždy zdržel hlasování.
2. Předseda představenstva Pavel Šípek přednesl zprávu o činnosti Bytového družstva Hvězdná za období od poslední výroční členské schůze v roce 2017.
3. Zpráva revizní komise o hospodaření družstva za rok 2017 byla přednesena panem
MUDr. Františkem Kárníkem, byla přijata všemi přítomnými bez připomínek.
4. Přednesen návrh na schválení účetní uzávěrky za rok 2017 a daňového přiznání za tento
rok
Zisk 30 000,- Kč - 19% - 5 700,- Kč - daň
10% - 3 000,- Kč - nedělitelný fond dle stanov
71 % - 21 300,- Kč - rezervní fond
Tento návrh byl přijat všemi přítomnými tj. 35 hlasy
5. Schválení rozúčtování pojištění domu a daně z nemovitosti do vyúčtování služeb za rok 2017. – odsouhlaseno všemi 35 hlasy.
6. Přijetí nového člena BD Hvězdná – paní Romana Zeidlerová- byla přijata všemi 35 členy.
7. Diskuze:
a.) úklid ve společných prostorách domů, bylo navrženo prověření možnosti úklidu
společných prostor u vstupů do domů úklidovou firmou
b.) úklid ve sklepích
c.) Objednání nových vchodových dveří, včetně zvonků, otvírání elektrického zámku na čip, otvírání z bytů
d.) rekonstrukce osvětlení schodišť a vstupů domů
e.) výměna anebo úprava stávajících kovových rohoží ve stupech do domů.
f.) bodce proti holubům na stranu do Hvězdné ulice

Výroční členská schůze byla ukončena ve 20,00 hod.

………………………………………… ………………………………………
ověřovatel ověřovatel
pan Tomáš Novotný pan Miroslav Ragin

…………………………………………
zapisovatel
pan Pavel Šípek

V Liberci dne 21. května 2018

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687